Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

tammikuu 3, 2015 julkaissut ylläpito luokkaan Viralliset asiat.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

1. YLEISTÄ
2. JÄSENET
3. ALAYHDISTYKSET
4. TIEDOTUSTOIMINTA
5. AMPUMA-, MAASTO- JA LIIKUNTATOIMINTA
6. ESITELMÄT JA TUTUSTUMISKÄYNNIT
7. AATTEELLINEN TOIMINTA
8. KANSALLINEN YHTEISTOIMINTA
9. KANSAINVÄLINEN YHTEISTOIMINTA
10. HALLINTO
11. Lyhenteet

1. YLEISTÄ

Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry on Reserviupseeriliiton (RUL) ja Opiskelijain reserviupseeripiiri ry:n (ORUP) alainen yhdistys, ja se toimii jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta ja maanpuolustusta edistävää toimintaa tukien. Yhdistyksen erityisenä kohderyhmänä ovat opiskelijareserviläiset.

Yhdistys järjestää jäsentensä sotilastaitoja sekä henkistä ja fyysistä kuntoa ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, tarjoaa jäsenistölleen reserviläistaitoja ja -tietoja ylläpitäviä ja kehittäviä ammunta-, koulutus- ja liikuntatilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sotilas- ja siviilikohteisiin sekä muita monipuolisia maanpuolustuksellisia tapahtumia.

Yhdistys jakaa tietoa reserviläistoiminnasta ja maanpuolustusaatteesta järjestämissään tilaisuuksissa sekä harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Yhdistys toimii lisäksi alayhdistystensä yhdyssiteenä sekä toiminnallisena ja taloudellisena tukena.

Toiminnan painopisteinä vuonna 2015 ovat jäsenistön kenttäkelpoisuuden kasvattaminen, yhdistyksen järjestämän toiminnan lisääminen sekä yhteistyön kehittäminen pääkaupunkiseudun maanpuolustuksen hyväksi toimivien toimijoiden kanssa. Hiljaiseloa viettäviä alakerhoja pyritään aktivoimaan henkilökohtaisin yhteydenotoin ja konkreettisin toiminnallisin esimerkein.

Yhdistyksen toiminnan yleisenä tavoitteena on itsenäinen ja vapaa Suomi. Vuosi 2015 on yhdistyksen 58. vuosi rekisteröitynä yhdistyksenä.

2. JÄSENET

Yhdistyksen tavoite vuodelle 2015 on kasvattaa nykyistä jäsenmäärää, joka on tällä hetkellä noin 450, ja lisätä samalla jäsenten aktiivisuutta kerhon järjestämää toimintaa ja yleensä reserviläistäaatetta kohtaan. Jäsenten motivoimiseksi järjestään konkreettisia testejä tai kilpailuja sopivin kannustein. Jäsenistön osallistumista eri toimintamuotoihin seurataan ja mahdollisuuksien mukaan lisätään sellaisia tapahtumia, joihin jäsenistö on aktiivisimmin osallistunut tai jota pidetään kiinnostavana. Toiminta pidetään samalla edelleen monimuotoisena.

Jäsenhankintaa kehitetään. Yhdistys ottaa vuoden 2015 aikana entistä aktiivisemmin osaa kohderyhmälleen suunnattuihin promootio-tyylisiin tapahtumiin, josta kuluvana vuonna hyvä esimerkki oli HYY:n Fuksiseikkailu. Yhdistyksen jäsenasioista vastaa jäsenvastaava.

3. ALAKERHOT

Yhdistyksellä on alakerhoja yliopiston osakuntien kautta ja Teekkarireserviläiset Aalto-yliopistosta. Alakerhojen toimintaa tuetaan myöntämällä toiminta-avustuksia, joiden perusteena on jäsenmäärä ja jäsenistön aktiivisuus. Lisäksi tuetaan hiljaiseloa viettävien kerhojen uudelleen aktivoitumista aktivointiavustuksilla. Rahallisen tuen lisäksi yhdistys voi omana kulunaan osallistua alakerhojen toimintaan, hankintoihin tai projekteihin. Tällaisen tuettavan toiminnan tulee olla sellaista, että siitä koituva hyöty on kaikkien yhdistyksen jäsenten saavutettavissa.

Päämääränä on, että luodessaan itselleen toimintaa alakerhot mahdollisuuksien mukaan kutsuisivat myös muiden alakerhojen väkeä tapahtumiin ja näin ollen tukisivat ja lähentäisivät kaikkien pääkaupunkiseudun opiskelevien reserviläisten muodostamien ryhmien toimintaa. Tämän päämäärän saavuttamiseksi yhdistys pyrkiikin mahdollistamaan ja rohkaisemaan kaikkien reserviläisyhdistysten välistä yhteistoimintaa.

ARU pyrkii myös tavoittelemaan uusia reserviläiskerhoja, jotka kuuluvat yhdistyksen kohderyhmään. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi Pykälän ja Venäjän tutkijoiden reserviläiskerhot.

4. TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistys toteuttaa tiedotustoimintaansa näkyvimmin RUL:in tarjoaman sähköpostilistan kautta, mikä ideaalisesti tavoittaa kaikki jäsenet. Interaktiiviseen ja nykyaikaiseen tiedottamiseen ja myös jäsenien keskusteluja ja kysymyksiä tukemaan on avattu suljettu Facebook-ryhmä ‘ARU ry’, jonka käyttöä ensi vuonna pyritään kehittämään. Perinteiseen paperiseen mainontaan kuten julisteisiin tullaan satsaamaan tarvittaessa.

Yhdistys pyrkii ensi vuonna julkaisemaan aktiivisemmin artikkeleita tapahtumistaan seudun lehdissä (Helsingin Reservin Sanomat, Reserviläinen). Menneiden ja tulevien tapahtumien esittely visuaalisten sähköpostikirjeiden muodossa pari kertaa vuodessa on myös mahdollista.

Yhdistyksen www-sivut pyritään uudistamaan nykyaikaiselle julkaisualustalle ja samalla – mikäli aiheellista – webhotelli-palvelu päivitetään. Informaatioarvoa pyritään entisestään parantamaan pitämällä sivut ajantasaisina.

Jäsenet saavat jäsenmaksukirjeensä postitse RUL:lta alkukeväällä. Maksamattomille jäsenille liitto lähettää vuoden mittaan maksumuistutuksia ja -huomautuksia. Mikäli loppuvuodesta jäsenrekisteristä löytyy edelleen maksamattomia jäseniä, tavoittelee yhdistys heitä henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse.

Yhdistys kannustaa myös alakerhojaan aktiiviseen tiedotustoimintaan. Lisäksi yhdistys pyrkii avustamaan tarvittaessa reserviläisjärjestöjen yhteisiä tiedotustilaisuuksia ja – tapahtumia.

5. AMPUMA-, MAASTO- JA LIIKUNTATOIMINTA

Ampumatoiminta
Yhdistys tukee jatkossakin voimakkaasti reserviläisten ampumatoimintaa luodakseen jäsenistölle mahdollisuuden keskeisen kenttäkelpoisuuden osa-alueen ylläpitämiseen. Tätä tavoitetta toteuttaakseen järjestetään lukukausien aikana joka viikko pienoispistoolivuoro HORes:n radalla Kampissa. Lisäksi SRA-ammuntoja järjestetään joka toinen viikko Helsinki Shooting Club:n radalla.

Kivääriammuntoja ja SRA-ammuntoja Padasjoen koulutuskeskuksen radoilla järjestetään vähintään kerran kevät- ja syyskaudella jäsenistön kiinnostus huomioiden. Uusille jäsenille järjestetään matala kynnys aloittaa vastuullinen ampumaharrastus järjestämällä erillisiä tutustumisammuntoja. Kadettien kanssa aiemmin vallinnutta hedelmällistä yhteistyötä ammunnan parissa pyritään käynnistämään uudelleen, jotta erityisesti kivääriradan käyttömahdollisuuksia saataisiin Helsingistä. Myös Helsingin reserviupseeripiiriä (HRUP) lähestytään aiheesta.

Maastotoiminta
Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan Reserviläisurheiluliiton jotoksiin ja muihin reserviläistapahtumiin ympäri Suomea muodostamalla aiheesta kiinnostuneesta jäsenistöstä kilpailupartioita. Osallistumista myös tuetaan taloudellisesti. Kasvaneen kiinnostuksen ilmetessä pyritään järjestämään omia sotilastaitokilpailuja.

Maastotoimintaa lisätäkseen yhdistys hankkii ensi vuonna noin joukkueen vahvuudelle paintball värikuula-asevälineet ja hakee hankintaa varten myös tukea. Näin jatkossa kyseisen suositun kehittävän ja taktisen puolustus/hyökkäys-painotteisen joukkuelajin järjestäminen tulee sekä helpommaksi järjestää että edullisemmaksi.

Yhdistys voi tukea taloudellisesti jäsentensä osallistumista myös erilaisille kursseille, koulutustapahtumiin ja edustustilaisuuksiin. Kaikesta tällaisesta tuesta päätetään tapauskohtaisesti ottaen huomioon toiminnan laajuus, vaativuus, edustavuus, avoimuus koko jäsenistölle sekä vetäjien omistautuneisuus asialleen.

Liikuntatoiminta
Yhdistys järjestää ensi vuonna laajapohjaisemmin eri liikuntamuotoja. Jäsenistöstä on toivottu erityisesti uimakoulutusta, jota tullaan toteuttamaan lähialueen uimahalleissa. Myös muun ohjatun liikunnan määrää pyritään lisäämään. Lisäksi yhdistys voi aktiivisten henkilöiden myötävaikuttaessa tukea taloudellisesti jäsentensä osallistumista joihinkin perinteisiin, reserviläistaitoja ylläpitäviin liikuntatapahtumiin, kuten Finlandia-hiihtoon, Kaukopartiohiihtoon ja Jukolan viestiin.

Jäsenistölle järjestetään mahdollisuus suorittaa vähintään yksi ResUL:n määrittelemä kenttäkelpoisuustesti vuonna 2015. Lisäksi ResUL:n kuntokortin käyttööntososta muistutetaan ja liikunta- ja ammuntasuoritusten kirjaamista siihen motivoidaan soveltuvalla tavalla. Kilpailuja liikuntaan tai ammuntaan liittyen pyritään myös lisäämään yhdistyksen sisällä.

Jo monen vuoden perinteenä yhdistys on järjestänyt alkukesään sijoittuvan Herrasmieskilpailun. Herrasmieskilpailut ovat kadettien ja ARU:n yhteinen tapahtuma, jonka järjestämisvastuu menee edellisen vuoden voittajalle. Tätä perinnettä jatketaan edelleen. Yhdistys keskustelee Kadettitoverikunnan aktiivien kanssa, jotta pelisäännöt kilpailun toteuttamisen suhteen saadaan sovituksi.

6. ESITELMÄT JA EXCURSIOT

Yhdistys järjestää excursioita kiinnostaviin maanpuolustusaiheisiin kohteisiin. Tavoitteena on vierailla vuoden aikana varuskunnassa tai muussa keskeisessä maanpuolustuksellisessa laitoksessa. Lisäksi järjestetään luentotilaisuuksia jäsenkuntaa kiinnostavista aiheista, joihin pyritään liittämään ainakin yksi jäsenistölle tarkoitettu matalan lähtökynnyksen saunailta reserviläistoimintaan. Pienempää taloudellista panostusta vaativia tutustumiskäyntejä pääkaupunkiseudulla järjestetään aina tilaisuuden ja aiheen ilmaantuessa.

Lisäksi tarjotaan jäsenille tietoa muiden pääkaupunkiseudun maanpuolustusyhdistysten ja -piirien, esim. HRUP:n, järjestämistä avoimista esitelmätilaisuuksista. Luvussa 9 kerrotaan erikseen kansainvälisestä toiminnasta excursioiden ja edustustilaisuuksien suhteen.

7. AATTEELLINEN TOIMINTA

Yhdistyksen aatteellisen toiminnan päämääränä on maanpuolustushengen kohottaminen yhdistyksen jäsenten ja muiden opiskelijoiden keskuudessa. Yhdistys ottaa osaa maanpuolustusta ja reserviläisyyttä koskevaan keskusteluun maltillisesti ja asiallisesti sekä tarvittaessa myös itse aktiivisesti aloittaa ja ylläpitää keskustelua.

Yhdistys osallistuu ylioppilaiden soihtukulkueen järjestämiseen ja järjestää Itsenäisyyspäivän perinteisen juhlatilaisuuden soveliaimmaksi katsotulla tavalla. Jouluaattona yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua kunniavartioon Hietaniemen hautausmaalla.

8. KANSALLINEN YHTEISTOIMINTA

Yhdistys kuuluu ORUP:n jäsenyhdistyksenä RUL:oon huolimatta ei-upseerien jäsenyysmahdollisuudesta yhdistyksessä. Yhdistys osallistuu piirin työskentelyyn piirin sääntöjen salliman kolmen piirihallitusedustajan voimin. Edustajat sopivat keskenään kokouksiin osallistumisista siten, että jokaiseen piirin kokoukseen saadaan mahdollisimman suuri osanotto. Piiritoiminnan tavoitteena on lisätä eri opiskelijareserviläisyhdistysten yhteistyötä sekä varmistaa piirin taloudellisten resurssien säilyminen ja oikeudenmukainen jakautuminen. ARU kannustaa jäseniään osallistumaan piirin järjestämiin erilaisiin kilpailuihin ja karsintoihin (esim. SRA-SM-karsinnat) ja yhdistys toimii tarvittaessa tapahtumien järjestävänä osapuolena.

Liittotasolla yhdistys toimii toimielimiin valittujen jäsentensä kautta päämääränään tukea kokonaismaanpuolustusta sekä nuorten ja aktiivisten reserviläisten toimintaa.

Yhdistys tukee järjestörajat ylittävää yhteistyötä. Yhdistys harrastaa yhteistoimintaa muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa sekä ylläpitää ja kehittää hyviä suhteitaan niihin. Suhteita pidetään yllä myös Kadettitoverikuntaa ja Kadettioppilaskuntaan sekä pääkaupunkiseudun varuskuntiin. Lisäksi tarkoituksena on laajentaa kadettiyhteistyötä Merikadetit ry:n suuntaan.

Vuonna 2015 pyritään luomaan uusia suhteita pääkaupunkiseudun muihin reserviläis- ja reserviupseeripiireihin sekä -yhdistyksiin.

9. KANSAINVÄLINEN YHTEISTOIMINTA

Yhdistys pyrkii kokoamaan jäsenistöstä joukkueen Saksan Jalkaväkipäivien ampumakilpailuun heinäkuussa. Lisäksi jäseniä kannustetaan osallistumaan ORUP:n järjestämälle excursiolle jääkäriliikkeen 100-vuotisjuhallisuuteen Hohenlockstedtiin helmikuussa.

Kansainvälisen toiminnan kautta yhdistys tuo positiivisessa valossa esiin suomalaista laaja-alaista reserviläistoimintaa nuorten kesken ja vahvaa maanpuolustustahtoa vapaaehtoisen toiminnan eri muodoissa.

10. HALLINTO

Yhdistyksen hallitus panostaa jatkossakin hallinnon toimivuuteen ja jatkuvuutta tukevaan dokumentaatioon sekä sähköisen hallinnon kehittämiseen. Hallitustoimien ohjeistusta päivitetään ajan tasalle vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja turvaamaan jatkuvuuden vastuuhenkilöiden vaihtuessa.

Yhdistyksen taloudenhoito jatkuu kirjanpitolainsäädännön vaatimusten mukaisena. Rahaliikenteen hoitajana toimii rahastonhoitaja tai hänen ollessaan estyneenä hallituksen määräämä korvaava henkilö. Puheenjohtajalle annetaan käyttöoikeus yhdistyksen pankkitiliin. Yhdistyksellä on arvo-osuustili, jolla olevat osakkeet muodostavat yhdistyksen vararahaston.

11. Lyhenteet

HORes Hämäläis-Osakunnan Reserviläiset
HRUP Helsingin reserviupseeripiiri ry
MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys
ORUP Opiskelijain reserviupseeripiiri ry
ResUL Reserviläisurheiluliitto ry
RUL Suomen Reserviupseeriliitto ry
SRA Sovellettu reserviläisammunta


Avainsanat: ,

Vastaa