Yhdistyksen säännöt

Alla Akateeminen Maanpuolustusyhdistys – ARU ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Akateeminen Maanpuolustusyhdistys – ARU ry, josta näissä säännöissä myöhemmin käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää seuraavia epävirallisia muotoja: lyhennettä ARU, ruotsiksi Akademiska Försvarsföreningen, saksaksi Der Verein der akademischen Reservisten, englanniksi Academic Association for National Defence, viroksi Akadeemiline riigikaitse liit sekä ranskaksi L’Association Académique de la Défense Nationale.

2 §

Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:n jäsen ja Opiskelijain Reserviupseeripiiri – Reservofficersdistriktet för Studerande ry:n jäsenyhdistys.

Tarkoitus ja toiminta

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä

1) henkistä ja fyysistä kuntoa ylläpitävää toimintaa
2) urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutapahtumia
3) kokonaismaanpuolustukseen liittyvää toimintaa
4) turvallisuuspoliittista toimintaa ja koulutusta
5) muuta koulutus-, valistus- ja julkaisutoimintaa
6) kokous- ja esitelmätilaisuuksia
7) harjoitus- ja kilpailutoimintaa
8) veteraani- ja sotilasperinteisiin liittyvää toimintaa
9) tiedotustoimintaa
10) yhteydenpitoa sidosryhmiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja joka on yliopistolain mukainen yliopisto-opiskelija.

Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai yhteisö.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Varsinaiset jäsenet, ulkojäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5 §

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin vuodelta jäsenluokkansa mukaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Jäsenen erotessa yhdistyksen jäsenmaksua ei palauteta.

6 §

Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua Akateemisen Maanpuolustusyhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö.

Kunniapuheenjohtajana voi olla yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta.

7 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi hallitus erottaa yhdistyksestä määräajaksi tai kokonaan.

Yhdistyksen kokoukset

8 §

Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta, syyskokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 1. päivänä, ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

Kokouspaikan ja kokousajan määrää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille joko sähköpostilla, kirjeitse tai jäsenille jaettavassa lehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

9 §

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa.

Etäosallistumisoikeus on jäsenillä, jotka ovat ilmoittaneet etäosallistumisestaan kokouskutsussa kerrotulla tavalla vähintään kahta (2) päivää ennen kokousta. Kokouksen etäosallistujat vastaavat etäosallistumisen itselleen aiheuttamista kuluista.

10 §

Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi ääni on kaikilla kyseisen toimintavuoden jäsenmaksun maksaneilla varsinaisilla jäsenillä. Lisäksi kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksessa kullakin yksi ääni.

Yhdistyksen kokoukseen ei voi osallistua valtakirjalla.

Yhdistyksen kokoukseen katsotaan osallistuviksi kokoukseen paikalle saapuneet ja etäyhteyden välityksellä osallistuvat, etäosallistumisestaan ennakkoon ilmoittaneet jäsenet ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten ollessa tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

11 §

Yhdistyksen syyskokouksessa
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
2) vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma;
3) vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus jäsenluokittain;
4) vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio;
5) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
7) valitaan hallituksen muut jäsenet;
8) valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet;
9) päätetään Opiskelijain Reserviupseeripiirin sääntöjen edellyttämien edustajien ja ehdokkaiden valitsemisesta piirin toimielimiin;
10) päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien ja ehdokkaiden valitsemisesta liiton toimielimiin;
11) käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

12 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
2) käsitellään yhdistyksen edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös;
3) esitetään toiminnantarkastuskertomus;
4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle ja vastuuhenkilöille myönnettävästä vastuuvapaudesta;
5) käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

Hallitus

13 §

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen valitaan toimintavuosittain varsinaisista jäsenistä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kolmetoista (13) muuta jäsentä.

Hallitukseen voidaan valita sama jäsen korkeintaan kymmeneksi (10) toimintavuodeksi peräkkäin.

Hallitus voi asettaa avukseen tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia sekä toimihenkilöitä.

14 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten ollessa tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Hallituksen kokous voidaan hallituksen omalla päätöksellä toteuttaa myös kokonaan tai osittain etäkokouksena. Etäosallistuvat hallituksen jäsenet ilmoittavat etäosallistumisestaan ennen kokouksen alkua kokouksen kokoonkutsujalle.

15 §

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:
1) Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta.
2) Edustaa yhdistystä.
3) Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat.
4) Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.
5) Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta.
6) Huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta.
7) Huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta.
8) Päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta sekä pitää luetteloa jäsenistä.

Toiminta- ja tilivuosi sekä toiminnantarkastus

16 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

17 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä toisen hallituksen jäsenen tai hallituksen päättämän toimihenkilön kanssa.

18 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Lisäksi Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen on hyväksyttävä sääntömuutos.

19 §

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

20 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus Suomen Reserviupseeriliitolle. Mikäli tällaista organisaatiota ei ole enää olemassa, luovutetaan yhdistyksen omaisuus Suomen Puolustusvoimille.

NÄMÄ SÄÄNNÖT ON HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA 20.9.2021