Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry:n säännöt.

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Akateeminen Maanpuolustusyhdistys – Akademiska Försvarsföreningen ARU ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:n jäsen ja Opiskelijain Reserviupseeripiiri – Reservofficersdistriktet för Studerande ry:n jäsenyhdistys.

Tarkoitus ja toiminta

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä maanpuolustushenkistä ja turvallisuuspoliittista toimintaa
 • johtamalla ja järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa ja sotilastaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna ampumaharjoitukset ja kilpailut sekä
 • harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja joka on yliopistolain mukainen korkeakouluopiskelija.

Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi.

Varsinaiset jäsenet ja ulkojäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin vuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Jäsenen erotessa yhdistyksen jäsenmaksua ei palauteta.

6 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi hallitus erottaa yhdistyksestä määräajaksi tai kokonaan.

Yhdistyksen kokoukset

7 §

Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta, syyskokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 1. päivänä, ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

Kokouspaikan ja kokousajan määrää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille sähköpostitse, kirjeellisesti tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa muussa lehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Ulkojäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

8 §

Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten ollessa tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

9 §

Yhdistyksen syyskokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 • vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma;
 • vahvistetaan jäsenmaksun suuruus;
 • vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio;
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
 • valitaan hallituksen muut jäsenet;
 • valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet;
 • päätetään Opiskelijain Reserviupseeripiirin sääntöjen edellyttämien edustajien ja ehdokkaiden valitsemisesta piirin toimielimiin;
 • päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien ja ehdokkaiden valitsemisesta liiton toimielimiin;
 • päätetään siitä, missä lehdessä sääntöjen 7 § 4. momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava;
 • käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

10 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 • käsitellään yhdistyksen edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös;
 • esitetään toiminnantarkastuskertomus;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle ja vastuuhenkilöille myönnettävästä vastuuvapaudesta;
 • käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

Hallitus

11 §

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana.

Hallitukseen valitaan varsinaisista jäsenistä toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä.

Hallitukseen voidaan valita sama jäsen korkeintaan kuudeksi (6) toimintavuodeksi peräkkäin.

Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan valiokuntia.

12 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

13 §

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:

 • toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta
 • edustaa yhdistystä
 • kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
 • hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta
 • huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta
 • huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta
 • päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä

Toiminta- ja tilivuosi sekä toiminnantarkastus

14 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen oikeuttama muu hallituksen jäsen yksin.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

16 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutos on Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen hyväksyttävä.

17 §

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

18 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle rekisteröidylle säätiölle, jonka tarkoituksena on harjoittaa huoltotoimintaa Suomen reserviupseereiden ja heidän omaistensa keskuudessa. Mikäli tällaista säätiötä ei ole olemassa yhdistyksen purkamis- tai lakkauttamishetkellä, luovutetaan sen omaisuus edellä mainitunlaiselle säätiölle, joka perustetaan vuoden kuluessa yhdistyksen purkamisesta tai lakkauttamisesta.

19 §

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

NÄMÄ SÄÄNNÖT ON HYVÄKSYTTY KEVÄTKOKOUKSESSA 2012, JAREKISTERÖITY PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEEN 17.2.2012.

Ei kommentointia